سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دانشگاه پیام نور کرمانشاه 
عضو هیئت علمی 
 
ادامه دارد 
تدریس 
تدریس 
دانشگاه پیام نور 
مدرس 
 
ادامه دارد 
تفسیر موضوعی قرآن 
تدریس 
دانشگاه پیام نور 
مدرس 
 
 
اندیشه اسلامی (1 و2) 
تدریس 
دانشگاه پیام نور 
مدرس 
 
ادامه دارد 
صرف و نحو کاربردی(1و2و3و4) 
تدریس 
دانشگاه پیام نور 
مدرس 
 
 
تاریخ ادیان