تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
لیسانس 
 
علوم قرانی و حدیث 
علوم اسلامی رضوی 
0.00 
لیسانس 
 
مبانی فقه و حقوق اسلامی 
علوم اسلامی رضوی 
0.00 
دکترا 
 
مدرسی معارف اسلامی-قران و متون 
دانشگاه پیام نور قم 
 
فوق لیسانس 
 
علوم قران و حدیث 
علوم اسلامی رضوی 
0.00 
خارج 
 
 
 
0.00