شاخص ها و اهداف تربیتی انبیا در قرآن
52 بازدید
محل نشر: آفاق دین/شماره 8/بهار 91
نقش: نویسنده
سال نشر: 0000/00/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
چکیده: شناسایی، هدف گذاری و شاخص های تربیتی انبیاء الهی یکی از راه های رسیدن به کمال تربیتی انسان است. در این مقاله، از قرآن کریم به عنوان کتاب تربیتی و بلکه کامل ترین کتاب تربیتی انسان در همه اعصار و قرون، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و اهداف و شاخص های تربیتی انبیا شناسایی شده است. آنچه در این تحقیق از شاخص ها و اهداف تربیتی انبیا که قرآن بدان پرداخته و مورد تحلیل قرار گرفته است عبارتند از: 1- رشد اندیشه و خردورزی 2- تقوی 3- عدالت 4 – حکمت 5- عبادت 6- تزکیه 7- اتحاد و رفع اختلافات 8- تقرب به خدا. با توجه به این اهداف هر یک از مربیان در جامعه اسلامی با مدنظر قرار دادن این شاخص ها و اهداف می توانند به رشد و تعالی جامعه کمک کنند. روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی و به صورت کتابخانه ای می باشد. کلیدواژگان: هدف، شاخص، تربیت، رشد اندیشه، عدالت، تقوی، حکمت